VERGADERINGS

Ons bely saam met ander Gereformeerde kerke dat die kerk van Christus volgens die geestelike bestuurswyse wat God ons in Sy Woord geleer het geregeer moet word (Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 30). Ons vergader dus as familie en neem op die manier besluite en los probleme op. Ons vergaderings wil ‘n ruimte skep waarin die Skriftuurlike aanwysing en verkondiging van Christus se Koningskap in die gemeente ontplooi, want in die praktiese situasie van kerkwees is daar net een Here en Koning.

Daarom is daar in ons gemeente ‘n bedienaar of herder wat die Woord van God verkondig en die sakramente bedien; ook ouderlinge en diakens wat saam met die herder die kerkraad vorm. Hulle dra sorg dat die ware godsdiens onderhou word, die ware leer oral versprei word, oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom gehou word en die armes en bedroefdes ook volgens hulle nood gehelp en getroos word.

Geestelike sorg vergadering: Dit is die kwartaalikse samekoms van ouderlinge. Lidmate van ons gemeente is egter ook welkom om die vergadering by te woon en insette te lewer al is hulle nie verkies tot ouderlinge nie. Alles rakende die geestelike sorg van ons gemeente word hier bespreek, soos die kategese, Bybelstudie, eredienste, sinodale besluite, evangelisasie ens. en vir besluitneming aan die kerkraad deurgegee. Die volgende bestuursvergadering vind plaas in die derde kwartaal.

Vrouediens: Dit is die kwartaallikse samekoms van vroue. Fondsinsamelings, gemeente etes en gasvryheid word onder ander hier bespreek en deurgegee vir besluitneming aan die kerkraad.

Kerkraad vergadering: Dit is die kwartaalikse vergadering van die leraar, ouderlinge en diakens. Hierdie vergadering is geslote en lidmate kan dit nie bywoon nie.

Dagbestuur vergadering: ‘n Maandelikse vergadering van die leraar, skriba en ‘n paar kerkraadslede wat ten doel het om die kerkraad se besluite uit te voer en die finansiële state na te gaan.